ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ

Цей Договір відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

ТОВ “СЕЙ ЙЕС”, іменований надалі «Комісіонер», розміщує цю оферту укласти договір комісії на нижченаведених умовах.

КОМІСІОНЕР НЕ Є ВИРОБНИКОМ/ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЧИ ПРОДАВЦЕМ ТОВАРУ (ЯК ЦЕЙ ТЕРМІН ВИЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ), А ЛИШЕ НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ КОМІСІЇ.

 

1. Визначення термінів

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Акцепт Оферти – беззастережна згода Комітента з умовами Оферти шляхом здійснення Замовлення відповідно до порядку, передбаченого розділом 3 Договору. Послуги (як цей термін визначено нижче) Комісіонера надаються виключно після Акцепту Оферти Комітентом.

Комітент - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої діє Комісіонер.

Договір (оферта) – цей договір комісії між Комітентом та Комісіонером.

Сторони – Комітент та Комісіонер.

Публічна оферта - адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Комісіонера на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.

Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти на Сайті.

Послуги - послуги, що надаються Комісіонером, пов'язані з укладанням від свого імені та за рахунок Комітента договору (договорів) з продавцями/постачальниками Товарів (як цей термін визначено нижче), які були обрані Комітентом, на умовах цього Договору та послуги з організації доставки, а також (за необхідності) пакування Товарів, включаючи укладання договорів з перевізниками/пакувальниками та оплату таких послуг. Послуги включають в себе придбання, організацію упаковки та доставки Товарів на адресу, зазначену Комітентом.

Замовлення Комітента – доручення Комісіонеру щодо пошуку Товарів, обраних Комітентом на Сайті, що може здійснюватися через відповідний сервіс Сайту (“оформлення замовлення”), або засобами телефонного зв'язку, або шляхом використання месенджерів/чатів Сайту.

Сайт - сайт у мережі Інтернет за адресою https://sayyes.com.ua/

Товари – будь-які товари з переліку, наведеного на Сайті, щодо яких Комітент довіряє Комісіонеру здійснити придбання та організацію доставки.

1.2. Ціна Товару, зазначена на Сайті, є виключно інформаційною та може включати в себе не лише вартість самого Товару, встановлену його виробником/продавцем/постачальником, а й вартість послуг Комісіонера (з урахуванням положень п. 5.4. Договору).

 

2. Предмет Договору

2.1. Комісіонер зобов'язується за завданням Комітента надавати Послуги, а Комітент зобов'язується приймати такі Послуги Комісіонера та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.

 

3. Акцептування договору.

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення замовлення (засобами телефонного зв'язку, або шляхом натискання кнопки “оформити замовлення”, або шляхом використання месенджерів/чатів Сайту) Комітентом на Сайті Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Комісіонером.

3.2. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Комітентом дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Комітента дотримуватися умов Договору, без необхідності подальшого підписання його письмового примірника Сторонами.

3.3. Комітент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Комісіонером умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п. 3.1. цього Договору.

3.4. Укладаючи Договір, Комітент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, вартості Товару та послуг Комісіонера, умов їхнього надання.

 

4. Порядок надання послуг.

4.1. Комітент акцептує оферту та здійснює замовлення обраного ним на Сайті Товару шляхом використання сервісу з оформлення замовлення на Сайті, або засобами телефонного зв'язку, або шляхом використання месенджерів/чатів Сайту.

4.1.1. Оплата Комітентом вартості Товарів (та послуг Комісіонера) здійснюється у розмірі та у порядку, визначеному Комісіонером на Сайті відповідно до умов даного Договору.

4.1.2. Комітент несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті.

4.2. Надання Послуг (з надсиланням підтвердження отримання замовлення, яке одночасно є підтвердженням вчинення правочину) починається не пізніше трьох годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи, тобто з 9:00 до 21:00 з понеділка по неділю, без вихідних. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 21:00 години, надання Послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 9:00.

4.2.1. Зважаючи на те, що Комісіонер не є виробником/власником/продавцем Товару, Комісіонер не гарантує наявність обраного Комітентом Товару у його продавця/постачальника та не гарантує відповідність фактичної ціни Товару ціні, вказаній на Сайті.

4.2.2. Якщо Комісіонер встановить наявність обраного Комітентом Товару у його продавця/постачальника та відповідність ціни Товару ціні, вказаній на Сайті (з урахуванням п. 5.4. Договору), замовлення вважається прийнятим, а Комітент отримує підтвердження наявності Товару та повідомлення про орієнтовну дату доставки Товару.

4.2.3. У випадку відсутності Товару або розходження в ціні (з урахуванням п. 5.4. Договору), Комісіонер інформує Комітента про необхідність зміни умов замовлення (збільшення ціни замовлення, вибір Комітентом іншого Товару з запропонованого Комітентом переліку аналогічних/подібних Товарів на Сайті тощо) з правом Комітента відмовитися від замовлення. На таку відмову не поширюються положення п. 9.3. Договору.

4.2.4. Комісіонер також додатково інформує Комітента про хід виконання замовлення: про відправку Товару, про дату доставки Товару тощо.

4.3. Комісіонер за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Комітентом.

4.5. Комітент в будь-який час після підтвердження відповідного Замовлення має право змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Комісіонеру та Послуги, що надаються йому за цією Офертою. У разі зміни переліку Замовлення всі додаткові замовлення об'єднуються Комісіонером в єдине замовлення, якому Комісіонер присвоює єдиний номер.

4.6. Комісіонер залишає за собою право відмовити Комітенту у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються Комісіонером Комітенту тим же способом, яким була здійснена оплата.

4.7. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, наведених на Сайті та на Товарах, фактично переданих Комісіонером Комітенту, не є порушенням умов цього Договору.

4.8. Сторони розуміють, що Комісіонер (власник сайту) не несе відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів. Всі претензії щодо Товару, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів чи реакцій, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись безпосередньому Продавцю та/або виробнику Товару.

4.9. Після виконання замовлення Комісіонер формує звіт в електронному вигляді та надсилає Комітенту повідомлення (шляхом смс, електронної пошти тощо) з гіперпосиланням на звіт Комісіонера. Комітент, який має заперечення щодо звіту Комісіонера, повинен повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня отримання відповідного повідомлення з гіперпосиланням на звіт. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт вважається прийнятим.

 

5. Ціна договору. Розмір винагороди Комісіонера та порядок оплати послуг. Ціна Товару та порядок його приймання-передачі.

5.1. Ціною цього Договору є сума винагороди, яку Комісіонер отримає за надані Комітенту послуги в рамках виконання Договору.

5.2. Розмір винагороди, а також актуальна вартість Товарів та їх перелік визначається при кожному Акцепті оферти за кожне замовлення окремо та вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку в національній валюті України - гривні.

5.3. Розмір винагороди Комісіонера (вартість послуг) визначається як різниця між 1) сумою сплачених Комітентом коштів відповідно до умов даного Договору та 2) сумою, яка складається з: а) фактичної ціни, за яку Комісіонер придбав Товар, б) вартості послуг із пакування та доставки Товару та в) інших витрат Комісіонера, пов'язаних із наданням послуг (комісії банків та платіжних операторів тощо).

5.4. Враховуючи те, що Комісіонер не є виробником/продавцем Товару та не може впливати на цінову політику безпосередніх виробників/продавців Товару, Комітент погоджується з тим, що якщо Комісіонером здійснено придбання Товарів для Комітента за ціною, що зазначена на Сайті (або вищою ціною), то розмір винагороди Комісіонера становить 50 (п'ятдесят) грн. без ПДВ.

5.4.1. Комісіонер також не впливає на вартість послуг із пакування та доставки Товару, що здійснюються третіми особами.

5.4.2. Мінімальна сума замовлення становить 150 грн (з ПДВ, без врахування вартості послуг з пакування та доставки).

5.5. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів, комісія будь-яких інших онлайн платіжних систем та процесінгових компаній за послуги з перерахування грошових коштів, а також оплата послуг доставки Товару).

5.6. Оплата вартості Товару здійснюється за вибором Комітента у спосіб, зазначений на Сайті, або інший спосіб, який не суперечить вимогам чинного законодавства (у т.ч. готівкою кур’єрові).

5.7. Комісіонер має право утримати належну йому винагороду з суми грошових коштів, що надійшли в якості оплати Товару, після виконання замовлення та оформлення товарного чеку на Товар.

5.8. Факт прийняття Товару Комітентом є підтвердженням факту повноти виконання Комісіонером своїх зобов’язань за Договором, прийманням всього виконаного Комісіонером за Договором та згодою Комітента з сумою винагороди Комісіонера.

 

6. Зобов’язання Сторін.

6.1. Комісіонер зобов’язаний:

6.1.1. Надавати послуги на умовах цього Договору.

6.1.2. Забезпечити пакування та доставку (у спосіб, обраний Комітентом на сайті під час оформлення замовлення) Товару, обраного Комітентом.

6.1.3. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Комітентом на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 

6.2. Комісіонер має право:

6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті.

6.2.2. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.

6.2.3. Відмовити Комітенту в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись.

6.2.4. Змінити вартість замовлення в порядку та у випадках, передбачених пп. 4.2.3., 5.4. Договору.

6.2.5. Уточнювати у Комітента інформацію та дані, необхідні для виконання замовлення, а також змінювати умови замовлення за погодженням із Комітентом. При цьому якщо Комітент не надав відповідних даних, необхідних для виконання замовлення, Комісіонер має право відмовитись від виконання даного замовлення.

 

6.3. Комітент зобов’язаний:

6.3.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

6.3.2. Здійснювати оплату послуг Комісіонера в порядку, передбаченому цим Договором.

6.3.3. Здійснювати приймання Товару, на які Комісіонеру було направлено замовлення.

6.3.4. Здійснити оплату доставки Товару.

6.3.5. З моменту акцепту оферти під час користування сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України.

6.3.6. Надавати усі дані, необхідні Комісіонеру для виконання доручення з придбання та доставки Товару. Комітент підтверджує правдивість усіх даних, наданих Комісіонеру.

 

6.4. Комітент має право:

6.4.1. Отримувати послуги Комісіонера на умовах цього Договору.

6.4.2. Звертатися до Комісіонера для отримання інформації щодо умов надання Послуг, та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті.

 

7. Гарантії

7.1. В ході надання Послуг Комісіонер гарантує:

7.1.1. Вибір для Комітента саме того переліку та обсягу Товарів, який був обраний останнім при оформленні Замовлення.

7.1.2. З переліку відібраних в рамках відповідного замовлення Товарів не буде таких, термін придатності яких сплив, або які мають явні зовнішні пошкодження упаковки або інші дефекти, що впливають на якість Товарів.

7.1.3. Ціни на Товари після Акцепту Оферти можуть змінитися в ході надання Послуг за окремим замовленням виключно за погодженням з Комітентом.

7.2. В ході надання Послуг Комісіонер здійснює все можливе, але не гарантує фактичну наявність вичерпного переліку обраних Комітентом на Сайті Товарів для їх передачі Комітенту на умовах цього Договору. У разі, якщо Комісіонер не зміг доставити Товар у замовленому Комітентом обсязі та/або асортименті, Комісіонер повертає Комітенту вартість Товару, який він не зміг придбати за Замовленням Комітента.

7.3. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Комітент запевняє Комісіонера і гарантує, що він:

7.3.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

7.3.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

7.3.3. використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Комісіонеру при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;

7.3.4. він ознайомився з інструкцією щодо вживання Товарів, та/або отримав відповідну рекомендацію лікаря щодо придбання відповідних Товарів (лише щодо лікарських засобів та медичних виробів).

 

8. Персональні дані.

8.1. Загальні поняття та сфера застосування

8.1.1. Пункти 8.1. - 8.8.3. даного Договору регулюють правові відносини, пов’язані з захистом і обробкою персональних даних на виконання умов цього Договору у відповідності з вимогами Закону України “Про захист персональних даних”, а терміни вживаються у значенні, визначеному ст. 2 вказаного закону.

8.1.2. Умови цього розділу обов’язкові для застосування відповідальною особою та співробітниками Комісіонера, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

8.2. Комісіонер є власником бази персональних даних Комітентів.

8.3. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за оплачені/надані послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

8.4.1. Акцептуючи цю Оферту Комітент надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети обробки, зазначеної в п. 8.3. Договору та чинного законодавства України.

8.5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

8.6. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.6.1. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити;

8.7. Захист персональних даних

8.7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

8.7.2.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

8.8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

8.8.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

8.8.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

8.8.3. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

9. Термін дії та розірвання Договору

9.1. Цей Договір є публічним, вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Комітентом та діє до моменту отримання замовленої Послуги або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

9.2. Договір може бути достроково розірваний:

9.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;

9.2.2. Будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.

9.2.3. За взаємною домовленістю Сторін.

9.3. У випадку розірвання Договору Комітентом або відкликання ним Акцепту Оферти кошти, сплачені ним, не підлягають поверненню Комісіонером, за винятком випадків, прямо передбачених даним Договором.

9.4. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

10. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до норм діючого законодавства України.

10.2. Комісіонер, за жодних обставин, не несе відповідальності за:

а) будь-які дії/бездіяльність будь-яких третіх осіб;

б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Комітента і / або третіх сторін;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Комітентом обраної ним форми оплати Послуг;

г) якість Товару, придбаного за Замовленням Комітента. Всі претензії щодо Товару, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів чи реакцій, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись безпосередньому Продавцю та/або виробнику Товару.

10.3. Комісіонер звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадку невиконання Комітентом будь-якої з умов цієї Оферти.

10.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Комісіонер звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Комісіонером Договору та непідконтрольні Комісіонеру.

10.5. Комітент несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих ним Комісіонеру на Сайті, та за невиконання гарантій, що містяться в пункті 6.3. цього Договору.

10.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Заключні положення

11.1. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено

у письмовому вигляді та направлене однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

11.1.1. З метою пришвидшення комунікації Сторони досягли згоди про можливість використання електронної пошти та інших сучасних способів комунікації та обміну документами. Документи, складені в електронному вигляді (включаючи звіт Комісіонера) на виконання даного Договору визнаються Сторонами дійсними, правдивими та належними. На вимогу Комітента Комісіонер надсилає відповідні документи в паперовому вигляді, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою (за наявності). При цьому електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом, має таку ж силу, як і відповідний паперовий оригінал.

11.2. Комісіонер підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група).

 

12. Реквізити Комісіонера

ТОВ "СЕЙ ЙЕС"

Ідентифікаційний код юридичної особи 44105570

ЭДРПОУ 44105570
Рахунок IBAN:  UA623052990000026001046814940 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Україна, 67654, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Маяки, вул. Річна, буд. 10